TK Knives

Nože ruční výroby s odkazem na tradici japonských mistrů posunuté na úroveň technické dokonalosti.

© 2014 TK Knives s.r.o.

Kontakt

info.tkknives@gmail.com
info@tkknives.com

David Michalík – Jednatel
+420 737 049 962

Robert Chromčák – Jednatel
+420 777 580 561

V lese pomocník, ve společnosti šperk

Selachis je perfektní spojení robustnosti a jemnosti. Nůž vypadá robustně jen do té doby, než jej vezmete do ruky. Je použit vysoký plochý výbrus pro opravdu jedovaté, hladové ostří a přesně takové je. Dokonce se nám podařilo jej nabrousit tak hladce, že boční rýhy na ostří mají přesně 0,002mm (měřeno na specializovaném měřáku pro mikrogeometrie), jak je naší podmínkou byly použity nekompromisně nejkvalitnější materiály.

Pohodlí na prvním místě

Pozorný divák si jistě všiml, jak je tvarovaná rukojeť, což noži při práci dodáva švih a eleganci a zároveň nezaměnitelný pocit jistoty. Je zde použito pouštní železné dřevo (ironwood), které vyniká svým barvitým vzhledem a extrémní tvrdostí a tedy obrovskou odolností, která vydrží a po celý život zachová bezkonkurenční uživatelský komfort. Opět velmi jemný detail je fíbrový přechod mezi dřevem a ocelí, který jakožto decentní detail dodává noži o “kus charakteru” navíc. Přechod mezi rukojetí a čepelí je řešen silně korozivzdornou ocelí, anatomicky vytvarovanou a vyleštěnou, který taktéž zdobí tenké plíšky, leštěného titanu.

Vkusný a praktický

Mnoho lidí nemá rádo pilky na nožích, stejně tak my jsme se původně nápadu bránili, ale vyhověli jsme přání zákazníka a pustili se do designu pilky pro nůž, která nebude esteticky deformovat a nefungovat, ale přesně naopak. Člověk nemůže čekat, že s její velikostí uřízne strom, ale jako malá, praktická pomoc při přípravě dřeva je ideální, místy nedocenitelná, ačkoli jsme sami nevěřili, je tomu tak. Při snaze vytvořit elegantní survival/outdoor nůž, jsme vytvořili Selachis. Úkol to nebyl jednoduchý, ale po odvedení mnoho práce, návrhů a přehodnocování jsme došli svého cíle. Až když máte možnost jej chytit do ruky jako první si všimnete s jakou lehkostí a obratností se s ním zachází, jak dělá přesně to, co chcete. Spojili jsme zkušenosti, kreativitu, smysl pro design a inspiraci přírodních materiálů, abychom mohli představit nůž odolný, ostrý, s mimořádným držením ostří a při tom všem pohodlný a elegantní – Selachis.

A worker in forests, a jewel in society

Selachis is the perfect combination of robustness and subtlety. Knife looks only to robust until you take it to your hand. We made the blade with high flat grind for really sharp and hungry blade. We even managed to sharpen it so smoothly that the lateral grooves on the blade are exactly 0.002 mm (measured on a specialized meter for micro-geometry ) as always, we used the highest quality materials .

Comfort in the first place

The attentive viewer will notice how the handle is shaped , it will give the knife a good swing at work and adds an elegance, while the unmistakable feeling of security . There is desert iron wood ( ironwood ) used on the handle, which is known for its colorful appearance and extreme hardness and therefore enormous resistance that lasts a lifetime and retains unrivaled user comfort. Again, very fine detail is Fibre transition between wood and steel as subtle detail and adds the a ” character piece” to the knife. The transition between the handle and the blade is solved with strongly stainless steel, anatomically shaped and polished , which is also decorated with thin strips of polished titanium.

Stylish and practical

Many people do not like the saw blades , as well as we initially resisted the idea , but we meet the customer’s wishes and began to design the saw on the knife that will not work only aesthetically , but exactly the opposite. One can not expect that with its size, it will cut a tree , but as a small , practical assistant in the preparation of the wood it is ideal , sometimes priceless , though we ourselves did not believe that it will work . In an effort to create elegant survival / outdoor knife , we created Selachis . The task was not easy , but after a lot of work , and review of proposals we reached our goal. Only when you can grab it in your hand first you notice the ease with which you can operate it and then how it does exactly what you want . We have combined our experiences- creativity, sense of design and inspiration, natural materials , so we can imagine a durable knife , sharp, with exceptional edge holding all while comfortable and elegant – It is Selachis .